Elanikkonna mobiilsus nõuab rahvastiku­statistika tegemisel uudset lähenemist

Statistikaameti peametoodik Ene-Margit Tiit vastab Mare Ainsaarele.

Mare Ainsaar väitis Best Marketingile antud intervjuus, et ta ei usu Statistikaameti rahvaarvu arvutamise indeksipõhisesse metoodikasse ega ka sellesse, et Eesti rahvaarv on viimastel aastatel kasvanud.

Lisatud joonisel on esitatud niihästi Statistikaameti (SA) indeksipõhiselt arvutatud rahvaarv, traditsiooniliselt arvutatud rahvaarv ja ka Rahvastikuregistri rahvaarv. Statistikaameti rahvaarv on Rahvastikuregistri rahvaarvust ca 3% (35 000–40 000) võrra väiksem, sest siin on rahvastikust välja arvatud nn surnud hinged, s.o isikud, kes on Eestist registreerimata lahkunud. Selle arvestuse metoodika tugineb nn elumärkide põhjal arvestatavatele indeksitele. Nagu näha, on Statistikaameti kahel meetodil arvutatud rahvaarvude vahe ca 0,2% (3000 inimest).

 

Rahvaarvu muutused on kõigil kolme meetodi puhul üsna ühesugused. Ka Rahvastikuregistri rahvaarv, mis arvutatakse täiesti traditsioonilisel viisil sünde-surmi ja registreeritud rännet arvestades, on viimase kahe aasta jooksul kasvanud. Kui võrrelda elanike arvu muutust Rahvastikuregistri andmetel ja Statistikaameti andmetel, siis on kuue aasta jooksul (2012–2016) Statistikaameti hinnangul rahvaarv kahanenud 7400 inimese võrra, Rahvastikuregistri rahvaarv aga 11700 inimese võrra. Erinevuse põhjuseks on tõenäoliselt tagasi pöördunud registreerimata lahkunud, kuid nende osatähtsus kogurändes on suhteliselt väike.

Soovitus Mare Ainsaarele: selleks, et näha rahvaarvu muutusi tradistioonilise arvestuse kohaselt, on kõige õigem vaadata Rahvastikuregistri andmeid, sest need rahvaarvu muutused on saadud traditsioonilisel viisil. Statistikaametil ei ole kahel viisil rahvaarvu arvutamine otstarbekas. Küll aga esitab Statistikaamet aasta alguse esialgse rahvaarvu mitte residentsuse indeksile tuginedes, vaid piirdudes traditsiooniliste arvutustega. Suurim probleem on see, et üksnes traditsiooniliste arvutuste tulemusena ei saa me teada registreerimata lahkunute arvu (mis on Eestis mõnel ajaperioodil olnud üsna suur), aga ka mitte registreerimata lahkunud Eesti elanike arvu, kes kodumaale naasevad. See arv on viimasel ajal tasapisi suurenenud. Rea aastate jooksul need vead kuhjuvad ja siis muutuvad traditsiooniliselt arvutatud rahvaarvud juba märgatavalt ekslikuks.

Statistikaameti „udupeen“ indeks ehk mis on residentsuse indeks

Kuna taasiseseisvumisest peale Eestis riigist lahkumist administratiivsete meetoditega ei kontrollita, on siit aastate jooksul lahkunud mitukümmend tuhat inimest ilma, et nad oma lahkumist oleksid ametlikult rahvastikuregistris registreerinud. Päris usaldusväärseid tulemusi rahvaarvu kohta ei anna tänapäeval ka rahvaloendus, sest osa inimestest on nii liikuvad, et nende loendamine ei õnnestu, osa inimesi aga (mingil saladuslikul põhjusel) lihtsalt hoidub loendamisest, kuigi see on kohustuslik.

Et siiski teada saada, kui palju inimesi Eestis tegelikult elab, töötas Statistikaamet selleks välja nn indeksipõhine metoodika. Oma loendustepõhist rahvaarvu täpsustavad teisedki riigid mitmel moel. Eestis pakkus selleks võimaluse väga hea registrite süsteem. Eestis jõuavad registrisse niihästi arstivisiidid kui ka retseptidega ostetavad ravimid, töötasud, koolis ja lasteaias käimine, kõikvõimalikud abirahad ja toetused, seaduserikkumised ja palju muudki.

Kõiki neid andmeid – anonümiseeritud kujul, st konkreetse isikuga seostamata – saab kasutada ka Statistikaamet. Aasta jooksul tekkinud märge (või ka mitu märget) mingis registris on isiku elumärk (selle nimetuse võtsime kasutusele sarnase probleemiga tegeleva iiri teadlase Dunne järgi). Elumärkide põhjal arvutatakse vastavalt mudelile, mis arvestab ka elumärkide  kaalukust, igale Rahvastikuregistri andmetel Eestis elavale või siin elanud inimesele anonüümne residentsuse indeks. See indeks näitab tõenäosust, et isik tegelikult siin elab. Selle indeksi täpsust kontrolliti statistikameetodite abil mitme aasta jooksul ja võeti rahvastikuarvestuses kasutusele 2015. aastal.

Indeksi abil täpsustatakse ka rändeandmeid. Eestist lahkunute hulka arvatakse isikud, kes üle-eelmisel aastal olid Eesti elanikud ja eelmisel aastal mitte. Siia saabunuteks loetakse isikud, keda üle-eelmisel aastal Eestis ei olnud, aga eelmisel aastal oli. Rände arvutamisel võetakse arvesse ka võimalust, et mõningaid Eesti teenuseid saab kasutada ka välismaal viibides.

Niiviisi õnnestub täpsustada tavapäraselt registreeritud rändeandmeid, mida arvestatakse esimese prioriteedina, lisades neile registreerimata rände andmed.

Autor: Statistikaameti peametoodik Ene-Margit Tiit 

Loe ka: Oleme 25 aastat olnud riik, kust inimesed ära lähevad

Osale arutelus

ERROR: Object template SessionInfo is missing!

Toetajad

VIGA

Meil on tehnilised probleemid. Katsume need kiirelt lahendada. Vabandame!

Palun kliki mõne aja pärast uuesti: www.aripaev.ee

Kuniks veebileht ei avane, on meil pakkuda teisi tooteid:

Infopank Äripäeva käsiraamatud Äripäeva Akadeemia Äripäeva Raamatuklubi Äripäeva veebipood

"; content = content.replace("Path not found","").replace("Permission denied","").replace(//g, ""); content = JSON.parse(content); var utmLink = "?utm_source=http://www.bestmarketing.ee&utm_medium=KuumadLood"; // ReadNext block var ReadNext = (function () { var $readNextBar = $(".js-read-next"), $readNextItems = $readNextBar.find(".js-read-next__items"), $readNextItemsContainer = $readNextBar.find(".js-read-next__container"), contentSelector = ".article-content", width = 0, height = 0, mostReadArticles = [], unreadArticles = [], currentElement = 0, numberOfElements = 24, numberOnPage = 4, maxAvailable = 24, showFirstUnlockedArticles = 2, showSecondLockedArticles = 2, mobileSlideWidthSeen = 110, alreadyScrolling = false, currentTransition = 0, animationDuration = 600 var init = function () { // Create click handlers _setNextButtonClickHandler(); _setPrevButtonClickhandler(); _bindWidthCalculation(); ReadNext.showRecommendations(); }; var showRecommendations = function () { _calculateWidth(); $readNextItems.css("width",width); if (window.innerWidth < 768) { numberOnPage = 2; maxAvailable = 20; } else { numberOnPage = 4; maxAvailable = 20; } var readArticleIds = _getReadArticles(); unreadArticles = _.chain(mostReadArticles) .filter(function (article) { return !_.contains(readArticleIds, article.id); }) .first(maxAvailable) .value(); numberOfElements = unreadArticles.length; if (unreadArticles.length > 0) { _reaarrangeArticles(); _initElements(); _showBar(); _miscOperations(); } }; /** * If article is not too old to be in most-read box and is not already read, * add it"s id to cookie */ var addToReadArticles = function (id, date) { var readArticleIds = _getReadArticles(); if (readArticleIds.length > 64) { readArticleIds = _purgeOldIds(readArticleIds); } var readArticles = readArticleIds.join(","); if (!_isTooOld(date) && readArticles.indexOf(id) < 0) { readArticles = (readArticles.length > 0) ? readArticles + "," + id : id; createCookie("readArticles", readArticles, 2, "/", null); } }; var setArticles = function (arr) { mostReadArticles = arr; }; var isHidden = function () { var style = window.getComputedStyle($readNextBar[0]); return (style.display === 'none'); }; var _showBar = function () { $readNextBar.fadeIn(500); _detectSwipe($readNextBar, _swipeToDir); }; var _showNextPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition--; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $prev.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__prev"); $next.removeClass("js-read-next__items__next").addClass("js-read-next__items__current"); _addNextElements((-currentTransition + 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement += numberOnPage; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _showPrevPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition++; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $next.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__next"); $prev.removeClass("js-read-next__items__prev").addClass("js-read-next__items__current"); _addPrevElements((-currentTransition - 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement -= numberOnPage; while(currentElement < 0) { currentElement = (currentElement < 0) ? (numberOfElements + currentElement) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _miscOperations = function () { //calc the container height so it would not block the content $(".js-read-next__item").each(function() { var item = $(this); var elementHeight = item.height(); if(elementHeight > height) { height = elementHeight; $readNextItemsContainer.css("height", height); } //adding utm tags var a = item.find(".js-article-exit"); a.attr("href", a.attr("href") + utmLink); }); setTimeout(function() { //after animation enable navigation alreadyScrolling = false; }, animationDuration); }; var _initElements = function () { alreadyScrolling = true; $readNextItems.append(_getElements(0, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__current")); _addPrevElements(-100, -numberOnPage); _addNextElements(100, numberOnPage); currentElement = 2 * numberOnPage - 1; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } alreadyScrolling = false; }; var _addPrevElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement - 3 * numberOnPage; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(firstElement < 0) { firstElement = (firstElement < 0) ? (numberOfElements + firstElement) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__prev").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addNextElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement + 1; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(currentElement >= numberOfElements) { firstElement = (firstElement >= numberOfElements) ? (firstElement - numberOfElements) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__next").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addToHtml = function ($container, data) { var html = ''; $container.html($container.html() + html); }; var _getElements = function (firstElement, numberToTake) { var $itemGroup = $(''); var elementIndex = firstElement; for (var i = numberToTake; i > 0; i--) { if(elementIndex >= numberOfElements) { elementIndex = 0; } _addToHtml($itemGroup, unreadArticles[elementIndex]); elementIndex++; } return $itemGroup; }; var _bindWidthCalculation = function () { $(window).on("resize.readNext", function(){ _redefineElementWidth(); }) }; var _redefineElementWidth = function () { _calculateWidth(); $readNextBar.find(".js-read-next__items__group").css("width",width); $readNextItems.css("width",width); }; var _calculateWidth = function () { width = $readNextBar.width(); if(window.innerWidth < 768) { var padding = parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-right")) + parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-left")); width = window.innerWidth - padding; } }; // Article management var _getReadArticles = function () { var readArticles = decodeURIComponent(getCookie("readArticles")); var readArr = readArticles !== "null" ? readArticles.split(",") : []; return _.map(readArr, function (val) { return parseInt(val); }); }; var _purgeOldIds = function (readArticleIds) { // convert ids to integers in case they are given as strings readArticleIds = _.map(readArticleIds, function (val) { return parseInt(val); }); // get article id"s from most-read box var mostReadIds = _.pluck(mostReadArticles, "id"); return _.intersection(mostReadIds, readArticleIds); }; // Article is too old if it's date is set more than 2 days ago var _isTooOld = function (date) { var y = parseInt(date.substr(0, 4)), m = parseInt(date.substr(4, 2)) - 1, d = parseInt(date.substr(6, 2)); var expireDate = new Date(y, m, d); expireDate.setDate(expireDate.getDate() + 2); var now = new Date().setHours(0, 0, 0, 0); return expireDate < now; }; var _reaarrangeArticles = function() { var unlockedArticleCount = 0; var lockedArticlesCount = 0; for (var i = 0; i < unreadArticles.length; i++) { var article = unreadArticles[i]; if (article.lockID === "" && unlockedArticleCount < showFirstUnlockedArticles ) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount, 0, article); unlockedArticleCount++; } else if (article.lockID !== "" && lockedArticlesCount < showSecondLockedArticles) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount + lockedArticlesCount, 0, article); lockedArticlesCount++; } else if(lockedArticlesCount >= showSecondLockedArticles && unlockedArticleCount >= showFirstUnlockedArticles) { break; } } }; // Bar visibility var _getArticleContentHeight = function () { var contentParts = $(contentSelector); var contentHeight = 0; _.each(contentParts, function (content) { var height = $(content).height(); contentHeight += height; }); return contentHeight; }; var _getArticleDistanceFromTop = function () { var $firstArticlePart = $($(contentSelector)[0]); return $firstArticlePart.offset().top; }; var _getShowBarOffset = function () { var articleContentHeight = _getArticleContentHeight(), articleOffset = _getArticleDistanceFromTop(), windowHeight = $(window).height(); return articleOffset + (2 / 3 * articleContentHeight) - windowHeight; }; // Click handlers var _setNextButtonClickHandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__next", _showNextPage); }; var _setPrevButtonClickhandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__prev", _showPrevPage); }; var _swipeToDir = function (dir) { if (dir === "l") { _showNextPage(); } else if (dir === "r") { _showPrevPage(); } }; var _detectSwipe = function (ele,func) { var swipe = { x: 0, x1: 0, xMin:30 }; var dir = ""; var currTranInPx = width * currentTransition; ele.bind('touchstart', function(e){ var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x = t.screenX; currTranInPx = width * currentTransition; }) ele.bind('touchmove', function(e){ e.preventDefault(); var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x1 = t.screenX; if(swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } var diff = swipe.x - swipe.x1; diff = (diff > width) ? width : diff; diff = (diff < -width) ? (-width) : diff; var calculatedTransform = currTranInPx - diff; $readNextItems.css("transform","translate("+calculatedTransform+"px)"); }) ele.bind('touchend', function(e){ if (swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } if ((swipe.x - swipe.x1) >= swipe.xMin) { dir = "l"; } else if ((swipe.x1 - swipe.x) >= swipe.xMin) { dir = "r"; } if (dir !== "") { if(typeof func == 'function') func(dir); } else { $readNextItems.css("transform","translate("+currTranInPx+"px)"); } dir = ""; swipe.x = 0; swipe.x1 = 0; }) }; return { showRecommendations: showRecommendations, addToReadArticles: addToReadArticles, init: init, setArticles: setArticles, isHidden: isHidden }; })(); ReadNext.setArticles(content); ReadNext.init();

Jälgi Bestmarketingi sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Valdkonna töökuulutused

Sirowa Tallinn otsib TOOTEJUHTI

Sirowa Tallinn AS

31. märts 2017

Rademar otsib TURUNDUSSPETSIALISTI

Rademar OÜ

31. märts 2017

KAJA

märts 2017