Aasta Meediategu 2016 konkursi juhend

Konkursile tööde esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2017. Kutsume üles konkursile esitama mitte üksikuid kampaaniad, vaid pikaajalist (kogu 2016. aasta kestnud) turundustegevust meedias!

 • Konkursile tööde esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2017
 • Esimese vooru tööde hindamine (kodutööna): 1. märts – 6. märts 2017
 • Teise vooru edasipääsejate teatavakstegemine: 7. märts 2017
 • Þürii koosolek ja teise vooru hindamine: 13. märts 2017
 • Þürii koosseis: konkursil osalevate meediaagentuuride esindajad + 2 kliendi esindajat (kinnitamisel)
 • Konkursi osalustasu: 499 € + km
 • Osalemine Passwordil: Meediategu 2016 þürii liikmetele tasuta
 • Auhindamine: 17. märtsil 2017 turunduskonverentsile Password järgneval Kuldmuna galal
 • Osalustasu eest konkursile esitatavate tööde arv: 4. Iga lisanduva töö hind on 100 € + km
 • NB! Sama töö eest, mis on esitatud mitmesse kategooriasse korraga, arvestatakse osalustasu esitatud kategooriate arvu järgi!

1. Reeglid

 • Konkurss on avatud kõigile kommunikatsioonivaldkonnas tegutsevatele agentuuridele, kuid eelkõige meediaagentuuridele.
 • Kõik esitatud meediategevused peavad olema meedias avalikud olnud  kas osaliselt või täielikult perioodil 1.1.2016 – 31.12.2016
 • Korraldajatel ja þüriil on õigus kategooriad ühendada juhul kui mõnes konkursi kategoorias on esitatud vähem kui kolm tööd.
 •  Kõik tööd (v.a. pro bono tööd) peavad olema tasutud tööd, s.t. klient on maksnud kampaania eest agentuurile ja meediale. Spetsiaalselt konkursi otstarbeks agentuuri initsiatiivil ja kuludega läbi viidud näidiskampaaniad (ghost ads) konkursile ei sobi.  Vajadusel võib þürii küsida tõendeid kampaania toimumise kohta (näit. meediaplaan, screenshot, press clipping vms)
 • Tööde hindamine toimub kahes hindamisvoorus. Esimeses voorus hindavad þüriiliikmed esitatud töid iseseisvalt, n.ö kodutööna. Edasi teise vooru pääseb igast kategooriast kolm enim hääli saanud tööd. Teises voorus toimub hindamine þürii koosolekul koos aruteluga. Edasipääsenud tööd saavad võimaluse esitleda oma tööd kolme minuti jooksul vabalt valitud formaadis (video, slideshow, live etendus, vms)
 • Ühe ja sama töö saab konkursile esitada ainult üks kord ühe agentuuri poolt. Kui ühe tööga oli seotud mitu agentuuri, siis esitavad need agentuurid selle töö ühiselt.
 • Üks agentuur võib esitada (see on soovitav isegi!) ühe sama töö ka mitmesse kategooriasse korraga.
 • Þüriis osalevad konkursile töid esitanud meediaagentuuride esindajad ja 2-3 sõltumatut þüriiliiget.
 • Tööd, mis on seadusega vastuolus ja näiteks  Tarbijakaitseameti  vm sarnase organisatsiooni poolt keelatud, konkursile ei sobi.

Iga osalev agentuur on kutsutud esitama vähemalt kolm tööd!

NB! Kutsume üles konkursile esitama mitte üksikuid kampaaniad, vaid pikaajalist (kogu 2016. aasta kestnud) turundustegevust meedias

2. Kategooriad

 • Efektiivne meediakasutus (ROI)
 • Innovaatiline meediakasutus
 • Brand activation (lansseering, bräniding/rebranding)
 • Uuringupõhine/ consumer insight-il tuginev meediakasutus

Igas kategoorias antakse välja üks kuldauhind. Konkursi parimale tööle antakse Grand prix ehk Aasta Meediategu 2016 auhind.

3. Hindamiskriteeriumid

Þürii hindab iga tööd allpool toodud kriteeriumide alusel punktidega 1st (madalaim) 10ni (kõrgeim)
Punkte antakse absoluutses mõõtkavas, mitte võrrelduna konkursi üldise tasemega. Konkursi parim töö ei pea saama 10p 10-st. Igas kriteeriumis antud punktid korrutatakse läbi kriteeriumi kaaluga ja tulemuseks saadakse kogupunktid. Kogusumma jagatakse seejärel läbi hääletanud þüriiliikmete arvuga.

3.1. Kriteeriumid brand activation kategoorias (Lansseeringu-, Brändingu/rebrändingu- ja sotsiaalkategoorias) on järgmised:

30% meediastrateegia: põhjendus strateegia valikule, consumer insight, sihtrühma uuringud, idee
20% teostus: meediaplaan, kuidas ellu viidi
20% sihtrühm: sihtrühma analüüs, tõestus, et sihtrühmale saadi pihta
30% tulemuslikkus: ROI, kliendi eesmärkide täitmine


3.2. Kriteeriumid efektiivse meediakasutuse (ROI) kategoorias:

15% meediastrateegia: põhjendus strateegia valikule, consumer insight, sihtrühma uuringud, idee
15% teostus: meediaplaan, kuidas ellu viidi
15% sihtrühm: sihtrühma analüüs, tõestus, et sihtrühmale saadi pihta
55% tulemuslikkus: müügieesmärkide täitmine


3.3. Kriteeriumid innovaatilise kampaania kategoorias on järgmised:

70% innovaatilisus: uudsete meedialahenduste kasutamine, uuenduslikkus
30% tulemuslikkus: ROI, kliendi eesmärkide täitmine

3.4. Kriteeriumid uuringupõhise / consumer insight-ile tugineva meediakasutuse kategoorias on järgmised:

30% meediastrateegia: põhjendus strateegia valikule, consumer insight, sihtrühma uuringud, idee
20% teostus: meediaplaan, kuidas ellu viidi
30% sihtrühm: sihtrühma analüüs, tõestus, et sihtrühmale saadi pihta
20% tulemuslikkus: müügieesmärkide täitmine

Valem on seega järgmine:

((meediastrateegia kaal 30 * punktide arv meediastrateegia kriteeriumis) + (teostuse kaal 20 * punktide arv selles kriteeriumis) + ……)) / hääletanute arv = koguhinne tööle

Þüriiliige ei saa hääletada oma agentuuri tööd ega samasse kontserni – (Aegis, Big Idea, Age Com jnE kuuluva agentuuri tööd).

TÕÕDE ESITAMISE TINGIMUSED

Esimesse vooru esitavad kõik 1 lk kahepoolse A4 PDF väljatrüki (briifi), millel on 12p Times New Roman fondis kirjas töö kirjeldus ja loovlahenduse üks visuaal.

Briifis tuleb vastata järgmistele küsimustele:

- Töö nimi
- Ajastus
- Klient
- Agentuurid

- meediastrateegia: taustainfo, põhjendus strateegia valikule, consumer insight, idee
- teostus: meediaplaani lühiülevaade, kuidas ellu viidi
- sihtrühm: sihtrühma analüüs, tõestus, et sihtrühmale saadi pihta
- tulemuslikkus: ROI, kliendi eesmärkide täitmine
- loovlahenduse näidis
Samuti tuleb kampaaniale lisada lühike (piisab paarist lausest) kliendipoolne hinnang kampaaniale.

Teise vooru pääseb igast kategooriast edasi 3 parimat (kokku 18 tööd). Finalistid esitlevad oma töid þüriile 3 min live- või videopresentatsiooni kujul. Presentatsiooni formaat on vaba.

4. Osalemistasu

Konkursil osalemise tasu on 499 € + käibemaks.

Selle tasu eest saab agentuur esitada kuni neli tööd ja þürii liige osaleda tasuta Passwordi konverentsil.
Kui agentuur esitab rohkem kui 4 tööd, on iga lisatöö esitamise hind 100 € + km.

Konkurssi korraldab Best Marketing (Äripäev AS).

LISAINFO
Hando Sinisalu
hando@best-marketing.com 
+372 50 28561

Osale arutelus

Toetajad

VIGA

Meil on tehnilised probleemid. Katsume need kiirelt lahendada. Vabandame!

Palun kliki mõne aja pärast uuesti: www.aripaev.ee

Kuniks veebileht ei avane, on meil pakkuda teisi tooteid:

Infopank Äripäeva käsiraamatud Äripäeva Akadeemia Äripäeva Raamatuklubi Äripäeva veebipood

"; content = content.replace("Path not found","").replace("Permission denied","").replace(//g, ""); content = JSON.parse(content); var utmLink = "?utm_source=http://www.bestmarketing.ee&utm_medium=KuumadLood"; // ReadNext block var ReadNext = (function () { var $readNextBar = $(".js-read-next"), $readNextItems = $readNextBar.find(".js-read-next__items"), $readNextItemsContainer = $readNextBar.find(".js-read-next__container"), contentSelector = ".article-content", width = 0, height = 0, mostReadArticles = [], unreadArticles = [], currentElement = 0, numberOfElements = 24, numberOnPage = 4, maxAvailable = 24, showFirstUnlockedArticles = 2, showSecondLockedArticles = 2, mobileSlideWidthSeen = 110, alreadyScrolling = false, currentTransition = 0, animationDuration = 600 var init = function () { // Create click handlers _setNextButtonClickHandler(); _setPrevButtonClickhandler(); _bindWidthCalculation(); ReadNext.showRecommendations(); }; var showRecommendations = function () { _calculateWidth(); $readNextItems.css("width",width); if (window.innerWidth < 768) { numberOnPage = 2; maxAvailable = 20; } else { numberOnPage = 4; maxAvailable = 20; } var readArticleIds = _getReadArticles(); unreadArticles = _.chain(mostReadArticles) .filter(function (article) { return !_.contains(readArticleIds, article.id); }) .first(maxAvailable) .value(); numberOfElements = unreadArticles.length; if (unreadArticles.length > 0) { _reaarrangeArticles(); _initElements(); _showBar(); _miscOperations(); } }; /** * If article is not too old to be in most-read box and is not already read, * add it"s id to cookie */ var addToReadArticles = function (id, date) { var readArticleIds = _getReadArticles(); if (readArticleIds.length > 64) { readArticleIds = _purgeOldIds(readArticleIds); } var readArticles = readArticleIds.join(","); if (!_isTooOld(date) && readArticles.indexOf(id) < 0) { readArticles = (readArticles.length > 0) ? readArticles + "," + id : id; createCookie("readArticles", readArticles, 2, "/", null); } }; var setArticles = function (arr) { mostReadArticles = arr; }; var isHidden = function () { var style = window.getComputedStyle($readNextBar[0]); return (style.display === 'none'); }; var _showBar = function () { $readNextBar.fadeIn(500); _detectSwipe($readNextBar, _swipeToDir); }; var _showNextPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition--; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $prev.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__prev"); $next.removeClass("js-read-next__items__next").addClass("js-read-next__items__current"); _addNextElements((-currentTransition + 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement += numberOnPage; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _showPrevPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition++; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $next.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__next"); $prev.removeClass("js-read-next__items__prev").addClass("js-read-next__items__current"); _addPrevElements((-currentTransition - 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement -= numberOnPage; while(currentElement < 0) { currentElement = (currentElement < 0) ? (numberOfElements + currentElement) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _miscOperations = function () { //calc the container height so it would not block the content $(".js-read-next__item").each(function() { var item = $(this); var elementHeight = item.height(); if(elementHeight > height) { height = elementHeight; $readNextItemsContainer.css("height", height); } //adding utm tags var a = item.find(".js-article-exit"); a.attr("href", a.attr("href") + utmLink); }); setTimeout(function() { //after animation enable navigation alreadyScrolling = false; }, animationDuration); }; var _initElements = function () { alreadyScrolling = true; $readNextItems.append(_getElements(0, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__current")); _addPrevElements(-100, -numberOnPage); _addNextElements(100, numberOnPage); currentElement = 2 * numberOnPage - 1; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } alreadyScrolling = false; }; var _addPrevElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement - 3 * numberOnPage; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(firstElement < 0) { firstElement = (firstElement < 0) ? (numberOfElements + firstElement) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__prev").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addNextElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement + 1; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(currentElement >= numberOfElements) { firstElement = (firstElement >= numberOfElements) ? (firstElement - numberOfElements) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__next").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addToHtml = function ($container, data) { var html = ''; $container.html($container.html() + html); }; var _getElements = function (firstElement, numberToTake) { var $itemGroup = $(''); var elementIndex = firstElement; for (var i = numberToTake; i > 0; i--) { if(elementIndex >= numberOfElements) { elementIndex = 0; } _addToHtml($itemGroup, unreadArticles[elementIndex]); elementIndex++; } return $itemGroup; }; var _bindWidthCalculation = function () { $(window).on("resize.readNext", function(){ _redefineElementWidth(); }) }; var _redefineElementWidth = function () { _calculateWidth(); $readNextBar.find(".js-read-next__items__group").css("width",width); $readNextItems.css("width",width); }; var _calculateWidth = function () { width = $readNextBar.width(); if(window.innerWidth < 768) { var padding = parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-right")) + parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-left")); width = window.innerWidth - padding; } }; // Article management var _getReadArticles = function () { var readArticles = decodeURIComponent(getCookie("readArticles")); var readArr = readArticles !== "null" ? readArticles.split(",") : []; return _.map(readArr, function (val) { return parseInt(val); }); }; var _purgeOldIds = function (readArticleIds) { // convert ids to integers in case they are given as strings readArticleIds = _.map(readArticleIds, function (val) { return parseInt(val); }); // get article id"s from most-read box var mostReadIds = _.pluck(mostReadArticles, "id"); return _.intersection(mostReadIds, readArticleIds); }; // Article is too old if it's date is set more than 2 days ago var _isTooOld = function (date) { var y = parseInt(date.substr(0, 4)), m = parseInt(date.substr(4, 2)) - 1, d = parseInt(date.substr(6, 2)); var expireDate = new Date(y, m, d); expireDate.setDate(expireDate.getDate() + 2); var now = new Date().setHours(0, 0, 0, 0); return expireDate < now; }; var _reaarrangeArticles = function() { var unlockedArticleCount = 0; var lockedArticlesCount = 0; for (var i = 0; i < unreadArticles.length; i++) { var article = unreadArticles[i]; if (article.lockID === "" && unlockedArticleCount < showFirstUnlockedArticles ) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount, 0, article); unlockedArticleCount++; } else if (article.lockID !== "" && lockedArticlesCount < showSecondLockedArticles) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount + lockedArticlesCount, 0, article); lockedArticlesCount++; } else if(lockedArticlesCount >= showSecondLockedArticles && unlockedArticleCount >= showFirstUnlockedArticles) { break; } } }; // Bar visibility var _getArticleContentHeight = function () { var contentParts = $(contentSelector); var contentHeight = 0; _.each(contentParts, function (content) { var height = $(content).height(); contentHeight += height; }); return contentHeight; }; var _getArticleDistanceFromTop = function () { var $firstArticlePart = $($(contentSelector)[0]); return $firstArticlePart.offset().top; }; var _getShowBarOffset = function () { var articleContentHeight = _getArticleContentHeight(), articleOffset = _getArticleDistanceFromTop(), windowHeight = $(window).height(); return articleOffset + (2 / 3 * articleContentHeight) - windowHeight; }; // Click handlers var _setNextButtonClickHandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__next", _showNextPage); }; var _setPrevButtonClickhandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__prev", _showPrevPage); }; var _swipeToDir = function (dir) { if (dir === "l") { _showNextPage(); } else if (dir === "r") { _showPrevPage(); } }; var _detectSwipe = function (ele,func) { var swipe = { x: 0, x1: 0, xMin:30 }; var dir = ""; var currTranInPx = width * currentTransition; ele.bind('touchstart', function(e){ var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x = t.screenX; currTranInPx = width * currentTransition; }) ele.bind('touchmove', function(e){ e.preventDefault(); var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x1 = t.screenX; if(swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } var diff = swipe.x - swipe.x1; diff = (diff > width) ? width : diff; diff = (diff < -width) ? (-width) : diff; var calculatedTransform = currTranInPx - diff; $readNextItems.css("transform","translate("+calculatedTransform+"px)"); }) ele.bind('touchend', function(e){ if (swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } if ((swipe.x - swipe.x1) >= swipe.xMin) { dir = "l"; } else if ((swipe.x1 - swipe.x) >= swipe.xMin) { dir = "r"; } if (dir !== "") { if(typeof func == 'function') func(dir); } else { $readNextItems.css("transform","translate("+currTranInPx+"px)"); } dir = ""; swipe.x = 0; swipe.x1 = 0; }) }; return { showRecommendations: showRecommendations, addToReadArticles: addToReadArticles, init: init, setArticles: setArticles, isHidden: isHidden }; })(); ReadNext.setArticles(content); ReadNext.init();

Jälgi Bestmarketingi sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Valdkonna töökuulutused

DFDS otsib MÜÜGI- JA TURUNDUSE SPETSIALISTI

DFDS A/S Eesti filiaal

28. veebruar 2017

Scoro otsib: DIGITAL MARKETING SPECIALIST

Scoro Software OÜ

26. veebruar 2017

Kaja

veebruar 2016